Ciekawe

Faktoring a cesja wierzytelności

W dzisiejszym tekście przyglądamy się bliżej różnicy między faktoringiem i cesją wierzytelności. Czym cechują się oba pojęcia i czy mają jakiś wspólny mianownik? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Cesja wierzytelności

Słownik języka polskiego PWN jako cesję rozumie: „zrzeczenie się swoich praw do czegoś na rzecz innej osoby”. Przenosząc tę definicję na grunt gospodarczy, mamy zazwyczaj do czynienia z cesją wierzytelności, czyli przeniesieniem prawa do wierzytelności na trzecią osobę. Zwykle taka transakcja odbywa się między firmami, gdzie cedent (spółka sprzedająca) przekazuje prawo do wierzytelności cesjonariuszowi (spółce kupującej). Podczas transakcji nowy właściciel wierzytelności nabywa związane z nią prawa, w tym roszczenie o zaległe odsetki. Do wykonania przeniesienia wierzytelności – które może odbyć się w formie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy – nie jest potrzebna zgoda dłużnika, chyba że taka klauzula została wprowadzona do umowy między nim a pierwotnym wierzycielem. Kwota uzyskana przez cedenta na transakcji jest księgowana jako przychody finansowe.

Faktoring

W przypadku faktoringu mówi się zwykle o zamianie kwot zamrożonych na fakturach na gotówkę. Do wykonania tej usługi jest potrzebna firma faktoringowa (faktor). Dostawca przekazuje odbiorcy (płatnikowi) towar lub usługę i wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności na ustaloną kwotę. Dokument księgowy trafia też do faktora, który w przeciągu doby płaci dostawcy (faktorantowi) całość lub część (np. 90%) stawki wskazanej na fakturze, i oczekuje na opłacenie faktury przez firmę zamawiającą produkt lub usługę. Dzięki temu dostawca ma do dyspozycji środki pieniężne, które może wykorzystać w dowolny, zależny od aktualnych potrzeb biznesowych, sposób. Inaczej rzecz ujmując, faktor przejmuje wierzytelności faktoranta na określony czas, za co pobiera opłatę w postaci prowizji, dyskonta lub innych opłat określonych w umowie. Integralną częścią umowy faktoringowej jest cesja wierzytelności (z dostawcy na firmę faktoringową).

Chciałbyś skorzystać z faktoringu https://www.indos.pl/oferta/faktoring/? – Zapraszamy!